Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor dienstverlening door Infinity Dental Solutions

Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt ver­staan onder:
Laboratorium: Het tandtechnisch Laboratorium dat het werkstuk zal leveren.
Opdrachtgever: De wederpartij van het Laboratorium.
Opdracht: Iedere opdracht van de Opdrachtgever aan het Laboratorium.
Overeenkomst: Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst die tus­sen Opdrachtgever en Laboratorium tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.
Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten Producten en diensten:Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Laboratorium, zoals hierboven bedoeld.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Laboratorium aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen Laboratorium en Opdrachtgever gesloten overeen­komsten, tenzij door Opdrachtgever en Laboratorium schrifte­lijk anders wordt overeengekomen.
2.2       Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3       De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ont­leend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4       Eventuele andere algemene voorwaarden, daaronder begre­pen die van de Opdrachtgever, worden door Laboratorium niet geaccepteerd, tenzij Laboratorium en Opdrachtgever schriftelijk hebben verklaard dat zodanige andere voorwaar­den wel van toepassing zijn.

Artikel 3: Prijzen
3.1       Laboratorium stelt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar prijzen, met inachtneming van hetgeen in artikel 3.3 en 3.4 bepaald is.
3.2       Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn vrijgesteld van BTW.
3.3       De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor Laboratorium geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Laboratorium worden geheven dan wel door derden ten laste van Laboratorium worden gebracht.
3.4       Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren gedu­rende de geldigheidsduur van de algemene prijsopgave zal Laboratorium de prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 4: Aanbieding, offertes en totstandkoming van overeen­komsten
4.1       Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
4.2       Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan Laboratorium de opdracht uit te voeren en Laboratorium de opdracht aanvaardt door uitvoering van de opdracht.
4.3       De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Laboratorium geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Laboratorium worden geheven dan wel door derden ten laste van Laboratorium worden gebracht.
4.4       Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, zal Laboratorium de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen.
4.4       Alle opgaven door Laboratorium van getallen, maten, gewich­ten en/of andere aanduidingen van de producten en diensten zijn met zorg gedaan. Laboratorium kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen tech­nisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschap­pen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voor­doen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of model­len zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1       Laboratorium zal de overeenkomst naar beste inzicht en ver­mogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
5.2       Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeen­komst dit vereist, heeft Laboratorium het recht bepaalde werk­zaamheden te laten verrichten door derden.
5.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar­van Laboratorium aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laboratorium worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laboratorium zijn verstrekt, heeft Laboratorium het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Laboratorium de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf­gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Levertijd
6.1       De door Laboratorium opgegeven levertijd heeft bindende kracht.
6.2       De levertijd vangt aan zodra de opdracht door Laboratorium is aanvaard, dan wel indien Laboratorium voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Laboratorium.
6.3       Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij Opdrachtgever.
6.4       Bij overschrijding van de opgegeven levertijd heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daar niet tegen verzetten en daadwerkelijke schade is geleden door Opdrachtgever, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9. Opdrachtgever heeft geen recht op ont­binding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud
7.1       Alle leveringen geschieden ten huize van de Opdrachtgever.
7.2       Tot aan het moment van het afleveren bij Opdrachtgever zijn de producten voor risico van Laboratorium. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van Opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de Opdrachtgever over.
7.3       De door Laboratorium aan Opdrachtgever geleverde en te leveren producten blijven eigendom van Laboratorium, zolang Opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn beta­lingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met Laboratorium aangegane overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding
Opdrachtgever en Laboratorium zijn verplicht tot geheim­houding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming
9.1       Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen ver­staan: Elke van de wil van Opdrachtgever en/of Laboratorium onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waar­door nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, over­stroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij Laboratorium alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.
9.2       Indien er zich een overmachtsituatie voordoet zoals genoemd in artikel 9.1, dan zijn Opdrachtgever en Laboratorium gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Laboratorium zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 9.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de Opdrachtgever overleg voeren.
9.3       Indien Laboratorium bij het intreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te facture­ren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9.4       Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 10: Betaling
10.1      Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van het maandoverzicht.
10.2      Alle betalingen aan Laboratorium dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Laboratorium of op een door Laboratorium aan­gewezen rekening en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van Opdrachtgever aan Laboratorium.
10.3      Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 10.1. is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft Laboratorium het recht om Opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in reke­ning te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand, over het verschuldigde factuur­bedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.
10.4      Indien bij herhaling het gestelde in artikel 10.1. door Opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft Laboratorium het recht, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 11: Reclames
11.1      Opdrachtgever is gehouden om de bij hem afgeleverde zaken direct te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken.
11.2      Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames betreffende door Laboratorium verrichtte werkzaamheden of door haar geleverde producten, binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.3      Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de Opdrachtgever geen recht op reclame.
11.4      Gereclameerde producten moeten op verlangen door Laboratorium worden gekeurd. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij terecht is gerecla­meerd.
11.5      Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zal Laboratorium het product of een onderdeel daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van Laboratorium.
11.6      Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Laboratorium . Reclame is geen reden voor het opschorten van de beta­lingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit niet redelijk is te achten.

Artikel 12: Garantie
12.1      Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Laboratorium in voor de deugdelijkheid als­mede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 18 maan­den na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door Laboratorium, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Laboratorium. Indien het geleverde of de materialen niet vol­doen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Laboratorium de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde werkstuk kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van Laboratorium.
12.2      De garantieverplichting van Laboratorium vervalt indien het geleverde werkstuk door Opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting (zoals bij­voorbeeld bij splints), de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorge­schreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervor­mingsgevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden. Iedere garantieverplichting vervalt tevens, indien de reclame een gevolg is van een fysieke dan wel restauratieve wijziging in de mond van de patiënt.
12.3      Garantie voor, door Laboratorium, elders ingekochte produc­ten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Laboratorium verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveran­ciers waarvan Laboratorium in redelijkheid mag aannemen dat dit goede en betrouwbare leveranciers zijn.
12.4      Laboratorium is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.
12.5      Zonder toestemming van Laboratorium mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschre­ven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1      De aansprakelijkheid van Laboratorium jegens Opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 6.4 en 12 omschreven verplichtingen. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprake­lijkheid en opzet of grove schuld van Laboratorium of haar ondergeschikten, alsmede met inachtneming van de rechts­regels van openbare orde en goede trouw, is Laboratorium niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.
13.2      Opdrachtgever vrijwaart Laboratorium voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking in het kader van de overeenkomst door Laboratorium van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 14: Incassokosten
14.1      Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
14.2      Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelij­kerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.3      De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekos­ten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever

Artikel 15: Geschillen
15.1      De rechter in de vestigingsplaats van Laboratorium is bij uit­sluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Laboratorium het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Ontbinding en opschorting
16.1      Indien Opdrachtgever op enige wijze jegens Laboratorium tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissements­aanvraag, faillissement of liquidatie van Opdrachtgever of sta­king van de onderneming van Opdrachtgever, is Laboratorium , onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.2      Indien Laboratorium conform het in artikel 16.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van Laboratorium, al hetgeen Opdrachtgever aan Laboratorium uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Laboratorium zijn gerechtigd de verdere uit­voering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 17: Geldend recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Laboratorium en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.